ActiviteitenHomeMeeden

Algemene Ledenvergadering

Hiermee nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 29 maart aanvang 20.00 uur in het MFA De Rode Beuk in Meeden. Het programma van de avond vind je in  onderstaande agenda.

Agenda jaarvergadering 29 maart 2023

-Opening en welkom
-Vaststellen van de agenda
-Notulen jaarvergadering 14 maart 2022
-Ingekomen stukken
-Jaarverslag
-Financiën en leden
-Verslag van de kascommissie
-uit de kascommissie tredend is de heer Dirk Loer
-benoeming nieuw lid kascontrole mevrouw Mattie Siersema
-benoeming reserve kascontroleur
-Aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn Maria Visser en Janneke Blaauw
-Rondvraag
-Sluiting
-Pauze

Na de pauze zullen enkele oude films uit onze dorpen worden vertoond.